ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်း European Chamber of Commerce in Myanmar ၏ Executive Director, Mr. Filip Lauwerysen အား လက်ခံတွေ့ဆုံ