ရခိုင်ပြည်နယ် လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လူမှုသဟဇာတဖြစ်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆွေးနွေး