ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Thu, 05/09/2019 - 20:40 -- admin

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၆ ရက်
(၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မေလ ၉ ရက်)