အကြမ်းဖက်သူများအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ခြင်း

Sat, 06/09/2018 - 07:04 -- user3
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၁၈)
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၀)ရက်
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၈) ရက်
အကြမ်းဖက်သူများအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ခြင်း