သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Fri, 01/30/2015 - 14:38 -- Anonymous (not verified)

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးအခြေအနေ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ၂၈-၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့၌ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မူလအဆိုပြုအသုံးစရိတ်မှာ သာမန် ကျပ် ၅၂ ဒသမ ၅၇၁ ဘီလီယံကျော်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်း  ကျပ် ၂၉ ဒသမ ၃၁၃ ဘီလီယံကျော်  (၂)ရပ်ပေါင်း ကျပ် ၈၁ ဒသမ ၈၈၄ ဘီလီယံကျော်  ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အဆိုပြုချက်ကို ဒုတိယ သမ္မတဦးစီးသော အဖွဲ့က အဆင့်ဆင့်စိစစ်  ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီး သာမန်အသုံးစရိတ် ကျပ် ၅၉ ဒသမ ၉၉၂ ဘီလီယံ ကျော် နှင့် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် ကျပ် ၁၁ ဒသမ ၂၂၅ ဘီလီယံကျော် ၊ နှစ်ရပ်ပေါင်း အဆိုပြု အသုံးစရိတ် ကျပ် ၇၁ ဒသမ ၂၁၇ ဘီလီယံကျော်ကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုငွေမှာ ကျပ် ၈၈ ဒသမ ၄၁၄ ဘီလီယံကျော် ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်  အဆိုပြု အသုံးစရိတ်ငွေမှာ ကျပ် ၇၁ ဒသမ ၂၁၇ ဘီလီယံကျော် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထက် ကျပ်  ၁၇ ဒသမ ၁၉၇ ဘီလီယံ လျော့နည်း အဆိုပြုထားပါသည်။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဝင်ငွေ လျာထားချက်မှာ ကျပ် ၄၁ ဒသမ ၀၂၃ ဘီလီယံကျော်  ဖြစ်ပါသည်။ သာမန်နှင့်ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်  အဆိုပြုမှာ ကျပ် ၇၁ ဒသမ ၂၁၇ ဘီလီယံကျော် ဖြစ်သဖြင့် လိုငွေမှာ ကျပ် ၃၀ ဒသမ ၁၉၄ ဘီလီယံကျော် ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါ လိုငွေများမှာ ဦးစီးဌာန(၂)ခုဖြစ်သော မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ပြန်ကြားရေးနှင့်  ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့၏ ရုံးအသုံးစရိတ်များဖြစ်ပါသည်။

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း(၂)ခုဖြစ်သည့် သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်း လုပ်ငန်း၌ အမြတ်ငွေအနေဖြင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံကျော် ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု၊  ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၄ ဘီလီယံကျော် ရရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ ပုံနှိပ်ရေးနှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်း၌ အမြတ်ငွေအနေဖြင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျပ်သန်း (၇၀၀ ) ကျော် ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျပ်သန်း (၁၄၀)ကျော် ရရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

 

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန