တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း

Fri, 08/05/2016 - 12:43 -- user3

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပစ္စည်းများဝယ်ယူရေးနှင့်ထုခွဲရောင်းချရေးကော်မတီအဖွဲ့

တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း

သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရုံးသုံးနှင့် စက်ပစ္စည်းများ (Duct Linne Air Con, And Card Printer) ဝယ်ယူရေးအတွက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရေးနှင့်ထုခွဲ ရောင်းချရေးကော်မတီက ၅ -၈ - ၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ဈေးနှုန်းစိစစ်ရေးအစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပြီး ဌာနမှ လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီပြီး ဈေးအနည်းဆုံး တင်ဒါ တင်သွင်းသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီများမှ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ပါသည် -

 

စဉ်

ကုမ္ပဏီ
အမည်

ပစ္စည်းအမျိုး
အမည်

ဝယ်ယူမည့်
အရေအတွက်

စိစစ်ပြီး
ဈေးနှုန်း

စိစစ်ပြီး
တန်ဘိုး

၁။

Phone Kyaw
Thar

Duct Linne Air Conditioner (40 HP)

လုံး

     27,100,000

ကျပ်

      54,200,000

ကျပ်

၂။

Art Man

Card Printer

လုံး

       1,078,000

ကျပ်

        2,156,000

ကျပ်

 

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပစ္စည်းများဝယ်ယူရေးနှင့်ထုခွဲရောင်းချရေးကော်မတီ