ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၇၉၀၀၀-၁၀၀၀-၈၄၀၀၀)နှင့် အဆင့်တူ ရာထူးနေရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် ခေါ်ယူခြင်း

Mon, 04/15/2013 - 11:25 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၇၉၀၀၀-၁၀၀၀-၈၄၀၀၀)နှင့် အဆင့်တူ ရာထူးနေရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် ခေါ်ယူခြင်း

၁။  ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကြော်ငြာခေါ်ယူထားသော ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့် အဆင့်တူ ရာထူးနေရာများအတွက် အလုပ်လျှောက်ထားသူများအနက် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ရွေးချယ်ခံရသူများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(၁)

မောင်စိုးမိုးအောင်

၇/တငန (နိုင်)၁၄၆၄၇၄

တောင်ငူမြို့နယ်

(၂)

မအိဖြူ

၉/ပမန(နိုင်)၁၇၄၃၀၄

ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်

(၃)

မဖြိုးဖြိုးခိုင်

၉/လဝန(နိုင်)၁၆၄၈၇၆

ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်

(၄)

မခင်စန်းဌေး

၉/လဝန(နိုင်)၁၅၆ဝ၈၅

လယ်ဝေးမြို့နယ်

(၅)

မဝေဝေလှိုင်

၉/ကဆန(နိုင်)၁၂၅၅၆၈

ကျောက်ဆည်မြို့နယ်

(၆)

မသန်းသန်းမိုး

၈/မဘန(နိုင်)ဝ၉၂ဝ၇၂

မင်းဘူးမြို့နယ်

(၇)

မဝါဝါနု

၈/ခမန(နိုင်)၁၆ဝ၄၈၅

ချောက်မြို့နယ်

(၈)

မခင်မို့မို့အောင်

၇/ပမန(နိုင်)၁၃၇၂၇၆

လသာမြို့နယ်

(၉)

မယုယုကျော်

၁ဝ/မမန(နိုင်)၁၇၁၇၂၈

လပ္ပတ္တာမြို့နယ်

(၁၀)

မအေးအေးမြင့်

၁၄/ပသန(နိုင်)ဝ၉၈၃၅၁

ပုသိမ်မြို့နယ်

(၁၁)

မရည်မွန်ဦး

၁၂/လမန(နိုင်)၁၃၄၉၉၃

လှိုင်မြို့နယ်

(၁၂)

မောင်မင်းမင်းဝင်း

၇/ပခန(နိုင်)၂၆၅၅၅၃

ပဲခူးမြို့နယ်

(၁၃)

မခင်မာတိုး

၅/ကလတ(နိုင်)ဝ၈၄၈၂၇

ကောလင်းမြို့နယ်

(၁၄)

မသင်းသင်းဆွေ

၁၂/ဥကမ(နိုင်)၁၉၆၁၂၄

မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်

(၁၅)

မနှင်းယုယုဝေ

၅/ဆလက(နိုင်)ဝ၆၆ဝ၆၈

မုံရွာမြို့နယ်

(၁၆)

မချို

၉/ရမသ(နိုင်)၁၃၁၆၂၃

ဇေယျာသီရိမြို့နယ်

(၁၇)

မစုမွန်အေး

၈/မတန(နိုင်)ဝ၄၈၉၉၆

ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်

(၁၈)

ဒေါ်ခင်စန်းလွင်

၉/မရတ(နိုင်)ဝ၇၄၃၂၉

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်

(၁၉)

မသင်းသင်းနိုင်

၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၁၃၆၆၂၄

မရမ်းကုန်းမြို့နယ်

(၂၀)

မဟေမာဦး

၈/မကန(နိုင်)ဝ၆၁၆၆ဝ

မကွေးမြို့နယ်

(၂၁)

မခင်စောပြည့်

၈/ပဖန(နိုင်)ဝ၉၉၈၆ဝ

တပ်ကုန်းမြို့နယ်

(၂၂)

မလဲ့လဲ့မျိုး

၁၃/တကန(နိုင်)၁၇၁၂၆၃

တောင်ကြီးမြို့နယ်

(၂၃)

မချိုချိုအောင်

၁/မညန(နိုင်)ဝ၉၇၂ဝ၇

မိုးညှင်းမြို့နယ်

(၂၄)

မောင်မောင်ဝင်းစိုး

၁၁/ပဏတ(နိုင်)ဝ၆၂၉၄၈

တာမွေမြို့နယ်

(၂၅)

မရီရီမြင့်

၇/ကဝန(နိုင်)၁၁၆၄၂၁

ကဝမြို့နယ်

(၂၆)

မခင်ချိုဇင်ဝင်း

၇/ကပက(နိုင်)ဝ၈၄၄၉၇

ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်

(၂၇)

မခင်မာစိန်

၈/မလန(နိုင်)ဝ၇၇၅ဝ၉

မင်းလှမြို့နယ်

(၂၈)

မနှင်းယုအောင်

၈/မလန(နိုင်)ဝ၇၇၄၈၅

မင်းလှမြို့နယ်

(၂၉)

မသိမ့်သိမ့်မိုး

၈/နမန(နိုင်)၁၃၅၆၁၆

နတ်မောက်မြို့နယ်

(၃၀)

မခင်စုစုလှိုင်

၉/မထလ(နိုင်)၂၂၅၂၆၈

မိတ္ထီလာမြို့နယ်

(၃၁)

မခင်သိပ္ပံ

၉/မထလ(နိုင်)၂၃၁၇၄၅

မိတ္ထီလာမြို့နယ်

(၃၂)

မနိုင်နိုင်မော်

၈/မကန(နိုင်)ဝ၅၁ဝ၂၉

မကွေးမြို့နယ်

(၃၃)

 မဇာခြည်မင်း

၈/မကန(နိုင်)၁၆၈၆၃၅

မကွေးမြို့နယ်

(၃၄)

မခိုင်ရွှေဝင်း

၈/မဘန(နိုင်)ဝ၉၈၂ဝ၃

မင်းဘူးမြို့နယ်

(၃၅)

မမိုးမိုးအောင်

၈/မကန(နိုင်)၁၇၉၁၅၆

မကွေးမြို့နယ်

(၃၆)

မနွယ်နီရှိန်

၁ဝ/မလမ(နိုင်)၁၉၂၉၄၈

မော်လမြိုင်မြို့နယ်

(၃၇)

မောင်ဌေးလင်းအောင်

၉/ရမသ(နိုင်)၁၃၄၂၂၃

မိတ္ထီလာမြို့နယ်

(၃၈)

မနှင်းအိဖြူ

၉/မထလ(နိုင်)၂၃၉ဝ၄၆

မိတ္ထီလာမြို့နယ်

(၃၉)

မနီလာဝင်း

၈/မကန(နိုင်)၁၃၇၅၈၆

ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်

(၄ဝ)

မအိအိဖြူ

၉/ညဥန(နိုင်)၁၄၈ဝ၃၈

ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်

(၄၁)

မဟန်နီလင်း

၁၄/ပသန(နိုင်)၁၉၉၉ဝ၈

ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်

(၄၂)

မသန္တာစိုး

၉/သကန(နိုင်)၁၃၇ဝ၇၉

ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်

(၄၃)

  မနုနုလွင်

၉/မလန(နိုင်)၁ဝ၅၃၅၉

မလှိုင်မြို့နယ်

(၄၄)

မယမင်းထိုက်

၁၂/အစန(နိုင်)၁၈၂၆၁ဝ

ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်

(၄၅)

မချောအိလှိုင်

၈/မကန(နိုင်)၁၅၇၁၁၅

မကွေးမြို့နယ်

(၄၆)

မဇူလှိုင်မိုး

၈/ပဖန(နိုင်)ဝ၉၃ဝ၃၈

ပွင့်ဖြူမြို့နယ်

(၄၇)

မချိုမာဌေး

၈/ဆမန(နိုင်)ဝ၅၄၅၂၅

စောမြို့နယ်

(၄၈)

မသင်းသင်းစိုး

၉/ပဘန(နိုင်)၁၄၈၄၃ဝ

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

(၄၉)

မချောစုလှိုင်

၉/မထလ(နိုင်)၂၅၁၈၅၇

မိတ္ထီလာမြို့နယ်

(၅ဝ)

မနွယ်နီလှိုင်

၈/မကန(နိုင်)၁၄၂၃၂၉

မကွေးမြို့နယ်

(၅၁)

မောင်အောင်မျိုးသန့်

၉/မထလ(နိုင်)၂၂၈၄၂၉

မိတ္ထီလာမြို့နယ်

(၅၂)

မစုရည်ဖြူ

၁၂/တမန(နိုင်)၁ဝ၂၇၆ဝ

ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်

(၅၃)

မအိအိဖြိုး

၉/ညဥန(နိုင်)၁၅၆၈၈ဝ

ညောင်ဦးမြို့နယ်

(၅၄)

မောင်တိုင်းအောင်လင်း

၅/ရဘန(နိုင်)၁၅၉၉၃၆

ကျောက်ဆည်မြို့နယ်

(၅၅)

မနှင်းလဲ့ရည်

၉/ကပတ(နိုင်)၁၉၅ဝ၈ဝ

ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်

(၅၆)

မမေသင်္ကြန်

၁၂/ရပသ(နိုင်)ဝ၅၄၈၉၂

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်

(၅၇)

မမေလဲ့ဝင်း

၁၂/ခရန(နိုင်)ဝ၈၉၂၂ဝ

ခရမ်းမြို့နယ်

(၅၈)

မနှင်းမွန်ဝင်း

၈/ပခက(နိုင်)၂ဝ၂၈ဝ၁

ပခုက္ကူမြို့နယ်

(၅၉)

မမေလဲ့လင်း

၁၂/ခရန(နိုင်)ဝ၈၉၂၂၁

ခရမ်းမြို့နယ်

(၆ဝ)

မလှလေးစိန်

၉/သစန(နိုင်)၁၂၉၅၃ဝ

သာစည်မြို့နယ်

(၆၁)

မယုမြတ်နိုး

၉/မထလ(နိုင်)၂၃၃၈၆၈

မိတ္ထီလာမြို့နယ်

(၆၂)

ဒေါ်မြတ်ဆုမွန်

၉/ရမသ(နိုင်)၁၂၅၈၁၁

ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်

(၆၃)

ဦးဇင်ဦး

၈/စလန(နိုင်)၁၆၁ဝ၅၈

ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်

(၆၄)

ဒေါ်ထက်ထက်အောင်

၁၂/ဥကမ(နိုင်)၁၅၅၃၆၃

ဇေယျာသီရိမြို့နယ်

(၆၅)

ဒေါ်ယုမြတ်မွန်

၉/တသန(နိုင်)၁၄ဝ၃၁ဝ

ဇေယျာသီရိမြို့နယ်

၂။      စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားများကို ၂၇-၄-၂၀၁၃ ရက်နေ့နှင့်  ၂၈-၄-၂ဝ၁၃ ရက်များ တွင် ရုံးအမှတ် ၇  ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပုံနှိပ်ရေးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်း နေပြည်တော်တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများသည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်း၊ ဘွဲ့လက်မှတ် မူရင်းနှင့် အခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်/ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်လက်မှတ်မူရင်းများ ယူဆောင်လာရမည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်း/ဌာနခွဲအသီးသီးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး(လစာနှုန်း ကျပ် ၇၉ဝဝဝ-၁ဝဝဝ-၈၄ဝဝဝ)နှင့် အဆင့်တူရာထူးနေရာများအတွက် စာမေးပွဲ အချိန်ဇယားကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

(က)  ဖြေဆိုမည့်နေ့ရက် - ၂၉-၄-၂ဝ၁၃ ရက်(တနင်္လာနေ့)

ဖြေဆိုမည့်အချိန် - ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီထိ

ဖြေဆိုမည့်နေရာ MCC  ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်း (မြို့မစျေး)

ဖြေဆိုမည့်ဘာသာ - ကွန်ပျူတာ

(ခ)   ဖြေဆိုမည့်နေ့ရက် - ၃ဝ-၄-၂ဝ၁၃ ရက်(အင်္ဂါနေ့)

ဖြေဆိုမည့်အချိန် - ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီထိ

ဖြေဆိုမည့်နေရာ - ရုံးအမှတ်-၇၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖြေဆိုမည့်ဘာသာ - အင်္ဂလိပ်စာ

၄။      အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ပုံနှိပ်ရေးနှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်း ဖုန်း-ဝ၆၇-၄၁၂၂ဝ၅၊ ၄၁၂၂ဝ၃ တို့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။