ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူလုပ်ငန်းရှင်များ မှစာအုပ် စာစောင်များနှင့် Electronic Document များ ပေးအပ်ကြရေး အသိပေးကြေညာချက်

Mon, 05/25/2015 - 15:23 -- Anonymous (not verified)
စာအုပ်စာစောင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ လုပ်ငန်းရှင်များသည် ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေ ၁၅ ၊ နည်းဥပဒေခွဲ(က)အရ မိမိတို့ထုတ်ဝေသော စာအုပ်စာစောင် ၄အုပ် သို့မဟုတ် ၄ စောင် နှင့် Electronic Document တို့အားပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာနသို့ အဖိုးအခလွတ် ပေးအပ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းရှင်များက စာအုပ် အရောင်းဆိုင် များသို့ ပေးပို့ထားသော စာအုပ် စာရင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မူပိုင်ခွင့်နှင့်မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲသို့ လာရောက် ပေးအပ်သော စာအုပ် စာရင်း တို့ကို တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးရာတွင် (၁၄-၅-၂၀၁၅) ရက်နေ့အထိ အသစ်ထွက်ရှိသောစာအုပ် (၂၇၃)အုပ်အနက် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ပေးအပ် သောစာအုပ် (၁၃၉) အုပ်သာရှိသဖြင့်(၁၃၄) အုပ် မှာလာရောက်ပေးအပ် ခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်မိမိတို့ပေးအပ်ရန်ကျန်ရှိသော စာအုပ် စာစောင် များနှင့် Electronic Document များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့( ၁၅-၆-၂၀၁၅)ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထား၍ လာရောက် ပေးအပ် ကြပါရန်နှင့် ပေးအပ် ရန်ပျက်ကွက်ပါကဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန