နည်းဥပဒေများ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့် နည်းဥပဒေ 10/10/2018 - 11:57
The Undergound Water Rules, 1941 06/26/2018 - 13:34
မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီနည်းဥပဒေများ 06/26/2018 - 13:29
၁၉၅၆ခုနှစ် ၊ အစိုးရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ခြင်း) နည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့် နည်းဥပဒေများ 06/26/2018 - 13:27
စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ 06/26/2018 - 13:23
လမ်းမကြီးများဆိုင်ရာနည်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ 06/26/2018 - 13:20
လမ်းမကြီးများဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ 06/26/2018 - 13:18
စာချွန်တော်အမိန့် လျှောက်ထားမှုများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ 05/18/2018 - 04:37
ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးနည်းဥပဒေ 05/18/2018 - 03:11
ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ် ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်း ဥပဒေများ 05/18/2018 - 03:08

Pages